logo Yushi
YUSHI

ตู้แช่เย็น 2 ประตู 25.5 คิว

ขายแล้ว (0)

ตู้แช่เย็น 2 ประตู (25.5 คิว)

ตู้แช่เย็น 2 ประตู 25.5 คิว

ขนาดความจุ 720 ลิตร (25.5 คิว)

ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 100 x 60 x 200 cm

อุณหภูมิความเย็น 1°C ถึง 10 °C

ใช้กระแสไฟ 322 W / 220-240 V, 50 Hz.

ตู้แช่เย็น 2 ประตู 25.5 คิว

ขนาดความจุ 720 ลิตร (25.5 คิว)

ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 100 x 60 x 200 cm

อุณหภูมิความเย็น 1°C ถึง 10 °C

ใช้กระแสไฟ 322 W / 220-240 V, 50 Hz.