โลโก้ ยูชิ กรุ๊ป

INNOVATION FOR LIFE
YUSHI GROUP CO.,LTD.

Tel. 02-5170688

เกี่ยวกับ ยูชิกรุ๊ป

YUSHI GROUP CO.,LTD.


      กลุ่มบริษัท ยูชิ เกิดจากการแตกตัวทางธุรกิจของครอบครัว "จึงสวนันทน์" ซึ่งในอดีตประสบความสำเร็จจากธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมซึ่งหล่อหลอมมานานกว่า 60 ปี จากรุ่นปู่สู่รุ่นหลาน พวกเรารวบรวมความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีต่างต่างมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันพวกเรานำประวัติศาสตร์ของต้นตระกูลเรา และสิ่งที่สะสมมา นำมาผสมผสานกับนวัตกรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ สร้างแนวทาง ทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ โดยนำห่วงโซ่ (Supply Chain) ทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่สร้างมาเป็นฐานในการต่อยอดทางธุรกิจ หรือทำ M&A ในธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น
      ซึ่งพวกเราให้ความสำคัญกับธุรกิจที่มีนวัตกรรมเท่านั้น กลุ่มบริษัทยูชิในวันนี้นอกจากภาคอุตสาหกรรมที่เราชำนาญแล้ว เรานำนวัตกรรมที่เรามี ขยายธุรกิจไปสู่ภาคเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วย โดยสินค้าที่เราริเริ่มจะต้องเกิดจากพื้นฐานที่เรามีความชำนาญคือภาคอุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยีที่เราสะสมมา สร้างความได้เปรียบทางการผลิตให้กับสินค้าใหม่ของบริษัท
      ดังนั้นการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทยังอ้างอิงได้กับความชำนาญที่เรามี และลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าที่เรานำเสนอ ทางฝ่ายบริหารขอฝากสินค้าและบริการกับท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย รายได้ส่วนหนึ่งทางทีมงานมีความมุ่งมั่นที่จะนำมาพัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กลุ่มเกษตรกรรมในประเทศไทย ภายใต้มอตโต้ "พาเกษตรกรรมไทยไปตลาดโลก"


VISION วิสัยทัศน์

      "New Innovation For Life"

      นวัตกรรมใหม่ เพื่อชีวิต


MISSION พันธกิจ

      เรามุ่งเน้น การใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ จากกลุ่มบริษัทในเครือฯมาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และด้านงานบริการ พร้อมทั้งคิดค้นเทคโนโลยี ควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมมารองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ