หน้าแรก

บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด เรามุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ จากกลุ่มบริษัทในเครือฯมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และด้านงานบริการ พร้อมทั้งคิดค้นเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมมารองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด เรามุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ จากกลุ่มบริษัทในเครือฯมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และด้านงานบริการ พร้อมทั้งคิดค้นเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมมารองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับเรา

yushi group company
เริ่มต้นการสร้าง Supply Chain ทางด้านอุตสาหกรรมจากการก่อตั้งบริษัท น่ำแซ มิลเลนเนียม จำกัด ในปี 2540 โดยการขอเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อนำมาจำหน่ายในประเทศไทยในหมวดของชิ้นส่วนอุตสาหกรรม (Components) สินค้าตัวแรกที่ทำตลาดและเริ่มต้นการจัดจำหน่าย คือมู่เลย์ (NBK Pulley)

เกี่ยวกับเรา

yushi group company
เริ่มต้นการสร้าง Supply Chain ทางด้านอุตสาหกรรมจากการก่อตั้งบริษัท น่ำแซ มิลเลนเนียม จำกัด ในปี 2540 โดยการขอเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อนำมาจำหน่ายในประเทศไทยในหมวดของชิ้นส่วนอุตสาหกรรม (Components) สินค้าตัวแรกที่ทำตลาดและเริ่มต้นการจัดจำหน่าย คือมู่เลย์ (NBK Pulley)

สินค้าและบริการ

ศูนย์รวมสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจร “One Stop Shopping for Industrial Products” บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด ทำธุรกิจจัดจำหน่ายและนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม จากแบรนด์ชั้นนำหลายประเภท อาทิ ชิ้นส่วนเครื่องจักร กุญแจ ชิ้นส่วนการส่งกำลัง อุปกรณ์ไฟฟ้า และให้บริการ การติดตั้งงานระบบไฟฟ้า , ระบบระบายอากาศ , ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบออโตเมชั่น ซิสเท็ม ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ด้วยประสบการณ์ยาวนานมากว่า 1 ทศวรรษ

What is “ YUSHI “ Do ?

Stage 1
Machinery Parts

ภายใต้บริษัท ยูชิ คอมโพเน้นท์ จำกัด หรือ น่ำแซ มิลเลนเนี่ยม (เดิม)โดยกลุ่มลูกค้าจะเน้นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าต่าง ๆ ในโรงงาน อุตสาหกรรมเป็นหลัก จากนั้นได้ทำการก่อตั้ง บริษัท ไอดี มาร์ท จำกัด หรือ อินดัสเทรียล มาร์ท เป็นลำดับ ต่อมา โดยหน้าที่หลักของไอดี มาร์ท จะเป็นการค้นหาความต้องการของลกูค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม ว่ามีความ ต้องการด้านสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประเภทใด และอีกหนึ่งหน้าที่คือเป็น One stop service ให้กับโรงงาน อุตสาหกรรม และเป็นบริษัทฯ ที่มีหน้าที่กระจายสินค้าของกลุ่มบริษัทในเครือลงไปในตลาดอุตสาหกรรมด้วย โดยหลังจาก นั้นเมื่อได้ความต้องการในตลาดมาแล้วจึงนำมาวิเคราะห์ ทดลองตลาด และดำเนินธุรกิจต่อไป โดยบริษัทที่ถูกขยาย เครือข่ายและธุรกิจจากนโยบายนี้ในลำดับถัดมาก็คือ บริษัท ยูชิ เวนติเลเตอร์ จำกัด ซึ่งนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพัดลม ระบายอากาศและระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่ทั่วไป (Ventilations product and System)

Stage 2
Factory Systems

เช่น ระบบระบายอากาศ ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า โดยการจัดตั้ง บริษัท ยูชิ ซิสเต็มส์ จำกัด ขึ้นมา ทำการรองรับงานในส่วนนี้โดยเฉพาะ และเพื่อสนับสนุนงานติดตั้งและ ออกแบบสำหรับบริษัทในเครือข่าย โดยหลักการ Supply Chain และ เปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ ร่วม ตามนโยบาย “Growth Together “ โดยในลำดับถัดมาก็เปิด โอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพจากภายในบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมใน
ธุรกิจในฐานะเจ้าของกิจการร่วม และเชิญบคุลากรที่ศักยภาพจากภายนอกเข้ามาร่วมธุรกิจ เกิดเป็นวงจรธุรกิจที่มีการ สนับสนุนซึ่งกัน และได้มีการ Joint Venture ระหว่างบริษัทที่มีศักยภาพสูงจากภายนอกด้วยเพื่อประสานประโยชน์ใน บางธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่งในการทำธุรกิจซึ่งกันและกันหลายบริษัท เช่น ยูชิ เรนทอล , วินดอส , ยูชิ บิ๊กแฟน เป็นต้น

Stage 3
Machineries

ประกอบกับความต้องการของตลาด และมีทีมที่คอยสนับสนุนด้านบริการหลังการขายที่ดีแล้ว สิ่งต่อมาที่ กลุ่มบริษัท Yushi Group คิดพัฒนาต่อ คือการพึ่งพาตนเอง ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับธุรกิจ โดยจัดตั้งบริษัท ยูชิ ออโตเมชั่น จำกัด ขึ้นเพื่อ สร้างเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ เข้าไปนำเสนอในตลาดอุตสาหกรรม และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ ต้องการเพิ่มผลผลิต ต้องการสินค้าคุณภาพสูง และลดต้นทุนการผลิตลง และยูชิ ออโตเมชั่น จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการ ต่อยอดทางธุรกิจไปสู่ Stage ที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของการทำธุรกิจในรูปแบบของ Yushi Group

Stage 4
Manufacturers

ทั้งภาคการผลิตและงานระบบ โดยสามารถทำงานร่วมกัน ได้อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน Stage สุดท้ายก็คือการเข้าควบรวม กิจการหรือการทำ “ M&A “ (Mergers and Acquisitions) ในธุรกิจที่ ไม่มีเทคโนโลยีสูงแต่สินค้าเป็นต้องการของตลาดในภาคธุรกิจนั้น รวมถึงสินค้าภาคการเกษตรซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของประเทศไทยด้วย โดยกลุ่ม Yushi Group จะนำเทคโนโลยีและความรู้ต่าง ๆ เข้าไป พัฒนาระบบการจัดการ การบริหารตลอดจนความรู้และวิทยาการ ตั้งแต่วิธีการทำงานของคน การพัฒนาเครื่องจักร และ วิธีคิดทางการตลาด ออกมาเป็นสูตรสำเร็จในการทำธุรกิจ เพื่อทำให้ธุรกิจต่อยอดออกไปอย่างยั่งยืนและต่อยอดทางธุรกิจ ออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

สินค้าขายดี

ระบบออโตเมชั่น

กิจกรรมร่วมลงทุน

    ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่สร้างมาเป็นฐานในการต่อยอดทางธุรกิจ หรือทำ M&A ในธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น พวกเราให้ความสำคัญกับธุรกิจที่มีนวัตกรรมเท่านั้น กลุ่มบริษัทยูชิในวันนี้นอกจากภาคอุตสาหกรรมที่เราชำนาญแล้ว เรานำนวัตกรรมที่เรามี ขยายธุรกิจไปสู่ภาคเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วย

เช่าพื้นที่ เลี้ยงกุ้งออแกนิก

เช่าพื้นที่ เลี้ยงกุ้งออแกนิก

     บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด ของเราได้มีการ เจรจาเช่าพื้นที่ติดทะเลกรุงเทพเอกชนเลี้ยงกุ้งออแกนิก

ปลูกผัดใน โรงเรือน

เทรนนิ่งการปลูกผัก ผลไม้

    เชิญอาจารย์ชื่อดังจากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นมาเทรนนิ่งการปลูกผัก ผลไม้ ในโรงเรือน ให้พนักงาน ของบริษัท ยูชิ กรุ๊ป

โครงการ เกษตร 4.0

โครงการเกษตร 4.0

     ผู้บริหาร บริษัท ยูชิ กรุ๊ป นำหุ้นส่วนคนญี่ปุ่นเข้าพบ พล.ร.ท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองทัพเรือสัตหีบ Voluptates cumque เพื่อขอความร่วมมือในโครงการเกษตร 4.0 ร่วมกับกลุ่มบริษัท Yushi Group